توانمند سازی در پرستاری عنوان مقاله ما است. که در ادامه مقاله آینده علمی رشته پرستاری در ایران آمده است.

این مقاله در ادامه ی مقالات آموزش مجازی در پرستاری، پرستاران سلامت جامعه، نقش پرستاران در سلامت جامعه، مشکلات پرستاران و مراقبت های پرستاری کرونا آمده است.

سه دسته اصلی از داده ها پدید آمده و هر کدام دارای زیرشاخه های بودند. این دسته ها و زیر شاخه های آنها نماینده اصلی ترین عوامل مؤثر در توانمندسازی پرستاران در ایران است.

دسته های توانمند سازی در پرستاری

دسته ۱: توانمندسازی شخصی

به گفته شرکت کنندگان، توانمندسازی شخصی به سه متغیر وابسته است، که عبارت است از:

۱.         داشتن اقتدار

۲.         اعتماد به نفس حرفه ای

۳.         استفاده از دانش و مهارت های حرفه ای است.

به گفته دو پرستار، یک پرستار قدرتمند کسی است که دانش خوبی داشته باشد و بتواند از آن به خوبی استفاده کند و قدرت یک پرستار به دانش و مهارت های وی و همچنین اعتماد به نفس وی در استفاده از دانش خود در فراهم سازی بستگی دارد.

توانمند سازی در پرستاری
توانمند سازی در پرستاری
متغیرهایی که بر اعتماد به نفس پرستاران تأثیر منفی دارند

•           مردم دیدگاه مناسبی نسبت به حرفه پرستاری ندارند و انتظار می رود که پرستاران فقط دستور پزشکان را انجام دهند.

•           حجم کار آنها زیاد است، و هیچ سیستمی برای ادامه تحصیل پرستاران وجود ندارد.

•           من باید حق داشته باشم مراقبت های پرستاری را بر اساس تشخیص خود انجام دهم، اما من این اختیار را الان ندارم، فرد فقط وقتی قدرتمند است که بتواند تصمیم خود را بگیرد.

•           فرهنگ و ساختار سازمانی بر اعتماد به نفس و اقتدار پرستاران تأثیر منفی می گذارد و این یکی از مواردی است که بر “محور بودن پزشک” تأکید می کند.

در مجموع، همه این متغیرها بر اعتماد به نفس پرستاران تأثیر منفی دارند و توانایی آنها در اعمال اقتدار یا قدرت در محیط تمرین را به حداقل می رساند.

دسته ۲: توانمندسازی جمعی

به گفته شرکت کنندگان قدرت جمعی پرستاران یا قدرت حرفه پرستاری ناشی از تعامل بین دو متغیر مدیریت پشتیبانی و وحدت است.

آنها وحدت پرستاران و جمع شدن در سازمانهای پرستاری را راهی مؤثر برای افزایش قدرت حرفه ای خود می دانستند.

دو شرکت کننده اظهار داشتند: ما زمانی که در کنار هم هستیم می توانیم قدرتمند باشیم و بهترین راه برای این کار اتصال به انجمن پرستاری است، با این کار می توانیم برای حرفه خود استانداردها و مقررات را تدوین کنیم و اینها پیش نیازهای مهم حمایت از پرستاران به عنوان متخصص است.

دسته ۳: فرهنگ و ساختار سازمان

فرهنگ و ساختار سیستم مراقبت های بهداشتی یکی دیگر از مهمترین مواردی است که توانایی پرستاران را در احساس توانمندسازی تسهیل یا مهار می کند. همانطور که شرکت کنندگان عنوان کردند، این عوامل مانع از قدرت پرستاران در مراقبت های بیمار می شود. وقتی پرستاران بخشی از سازمانی هستند که “پزشک محور آنها” باشد، آنها تقریباً منقرض شده اند.

یک مدیر پرستار خاطرنشان کرد: به دلیل برخی عوامل فرهنگی و سازمانی از قابلیت پرستاران استفاده مناسب نمی شود.

منابع و مواخذ:

A model for empowerment of nursing in Iran