آینده علمی رشته پرستاری در ایران عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله توانمندسازی پرستاری شرح داده می شود.

این مقاله در ادامه ی مقالات آموزش مجازی در پرستاری، نقش پرستاران در سلامت جامعه، مشکلات پرستاران و پرستار خود بودن علیه کرونا ویروس آمده است.

توانمندسازی پرستاری چیست

مفهوم توانمندسازی غالباً در پرستاری و خدمات درمانی بخصوص در رابطه با کیفیت مراقبت از آن استفاده می شود، زیرا رسالت پرستاری ارائه خدمات پرستاری ایمن و با کیفیت است و از این طریق بیماران را قادر می سازد به حداکثر سطح سلامتی خود برسند.

آینده علمی رشته پرستاری در ایران
آینده علمی رشته پرستاری در ایران

در حالی که حرفه پرستاری در ایران تلاش می کند تا به تمام ظرفیت خود برای مشارکت در حفظ سلامت عمومی برسد، تمایل آن به توسعه به شدت تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اقتصادی و مذهبی است. با توجه به اهمیت خدمات پرستاری در هر سیستم بهداشتی، بهداشت جهانی توصیه کرد که برنامه هایی برای تقویت و ارتقاء حرفه پرستاری طراحی شود. از آنجا که توانمندسازی برای نقش پرستاران بسیار مهم است، یک مطالعه کیفی با هدف طراحی الگویی برای توانمندسازی پرستاران در ایران انجام شد.

مطالعه کیفی با هدف طراحی الگویی برای توانمندسازی پرستاران

این الگو از روش تئوری مبتنی بر تحلیل تجربیات شرکت کنندگان، درک آنها و راهکارهای مؤثر در توانمندسازی استفاده شده است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه و مشاهده شرکت کنندگان انجام شد. با ۴۴ شرکت کننده در ۱۲ جلسه مصاحبه شدند.

سه دسته اصلی از مطالعه داده های جمع آوری شده پدید آمده اند

۱.          توانمندسازی شخصی

۲.          توانمندسازی جمعی

۳.          فرهنگ و ساختار سازمان

از دیدگاه شرکت کنندگان، توانمندسازی یک فرایند پویا است که از تعامل متقابل بین خصوصیات شخصی و جمعی پرستاران و همچنین فرهنگ و ساختار سازمان حاصل می شود.

نتیجه گیری این مطالعه

اجرای این مدل نه تنها نقش پرستاران را تعریف می کند، بلکه کشورمان را در سیستم مراقبت های بهداشتی ملی مشخص می کند، همچنین  سیستم های پرستاری، زیر سیستم ها و خدمات را نیز بازسازی می کند.

در حال حاضر چنین مدلی وجود ندارد.

بنابراین، تجدید ساختار نظام پرستاری از جمله خدمات آن، زیرسیستم های آموزشی و پژوهشی توصیه می شود.

در مقاله بعدی به توضیح ۳ نوع توانمندی گفته شده می پرداریم.

منابع و مواخذ

A model for empowerment of nursing in Iran