برچسب: ALS

als

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (Amyotrophic lateral sclerosis, ALS) بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) بیماری ناشناخته ای است که در آن نورونهای […]