برچسب: بیماری هراسی

درمان سندرم بیماری هراسی در آموزش پزشکی

آشنایی با ترس های آموزش پزشکی  هنگام گذراندن دوره های آموزش پزشکی، دانشجویان احساس بیماری می کنند. با مطالعه هر […]