برچسب: اخلاق پرستاری در اتاق عمل،

ارتباط

مهارت های ارتباطی عامیانه: استفاده از پیام های واضح پرستار هنگام صحبت و ارتباط با بیمار باید از کلماتی استفاده […]