پرونده آموزشی در این نرم افزار جایگاه ویژه ای دارد. ما همیشه به این فکر بودیم که چگونه می توانیم آنالیزی از خود داشته باشیم.

بخش پرونده آموزشی شامل دو بخش می باشد. یکی بخش تاریخچه آزمون، که کارنامه ای از تمامی فعالیت های شما در نرم افزار را در اختیارتان می گذارد. و دیگری بخش میزان مطالعه می باشد که میزان مطالعه شما در نرم افزار به تفکیک دورس را نمایش می دهد. و بزودی امکان مقایسه تمامی آزمون ها و میزان مطالعه شما با دیگران در این بخش اضافه می گردد.