مراقبت پرستاری در نرم افزار آموزش پرستاری مرهم ذکر گردیده است.

نکات برجسته در مراقبتهای دارویی را ذکر می کند. همچنین قابلیت جستجو در داروها وجود دارد. شما می توانید در بخش داروخانه دارو را جستجو نمایید و با دیگران به اشتراک بگذارید.