بخش مشاوره تحصیلی بزودی در نرم افزار فعال می گردد. ولی در حال حاضر امکان آن وجود ندارد. در تلاش هستیم تا بتوانیم با سرعت بیشتر این بخخش را پیش ببریم تا در دسترس شما قرار بگیرد.