منبع اصلی نگارش آزمون های اطلس جامع پرستاری، کنکورهای سالهای قبل هستند. همچنین تست های تالیفی توسط چند تن از متخصصین حوزه آموزش پزشکی مورد بررسی قرار می گیرند.