آدرس شبکه اجتماعی اطلس جامع آموزش پرستاری در وب و شبکه های اجتماعی به شرح زیر است. و در ادامه به لینک های آن آورده شده است.

وبسایت اطلس جامع آموزش پرستاری

اینستاگرام اطلس جامع آموزش پرستاری

تلگرام اطلس جامع آموزش پرستاری