معرفی مدیریت منابع انسانی پرستاری کرونا عنوان مقاله می باشد. در این مقاله قصد داریم منابع بیمارستانی عمومی بزرگ هنگام مواجهه با شیوع بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ (COVID-19).

این مقاله در ادامه ی مقالات مربوط به بیماری کرونا مانند: پرستاران و بیماری کرونا، آموزش پرستاری مدیریت بحران کرونا آمده است.

اقدامات معاونت پرستاری بیمارستان

معاونت پرستاری بیمارستان، اختیارات عملکردی خود را به طور کامل انجام می دهد، تا بتواند سه سطحی از پشتیبانی پایدار ، تخصیص منابع انسانی به صورت پویا، سازماندهی آموزش های قبل از خدمت، نظارت بر مراحل کلیدی کار، تدوین روش های تشویقی مثبت و استقرار منابع پزشکی به صورت علمی را انجام دهد.

با استفاده از این راهکارها ، بیمارستان به طور مؤثر ظرفیت مقابله ای تیم پرستاری را بهبود می بخشد و نقش موثری در پیشگیری و درمان COVID-19 خواهد داشت.

معرفی مدیریت منابع انسانی پرستاری کرونا
معرفی مدیریت منابع انسانی پرستاری کرونا

عملکرد در چین

مدیریت اضطراری نیروی انسانی پرستار و منابع مادی برای COVID-19 در بیمارستان های چین موفقیت آمیز است. اما چندین نقص نیز مشخص شد که نشان می دهد بیمارستان نیاز به ایجاد یک سیستم مدیریت اضطراری کارآمد و توجه به عملکرد برنامه های اضطراری پرستاران برای تقویت ظرفیت های مقابله در موارد اضطراری بهداشت عمومی داشته باشد.

• برای مدیریت اضطراری کلیه بیمارستانهای چین جهت پاسخگویی به شیوع بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ (COVID-19) در مراحل اولیه برای ووهان یک چالش بزرگ بود. مهمترین مشکلات ، ترتیب کارکنان پزشکی برای تشخیص و معالجه بیماران مبتلا به COVID-19 و اختصاص تجهیزات محافظ پزشکی بود.

• ایجاد یک سطح حمایت سه گانه از سطح پایدار در بیمارستان سوم در ووهان در مراحل اولیه شیوع بیماری همه گیر مؤثر بوده است. ایده های مدیریت بیمارستانهای پذیرنده و توانمندسازی پرستاران در بخشهای مختلف برای مدیریت اضطراری برای پاسخ به COVID-19 ضروری است.

Emergency management of nursing human resources and supplies to respond to coronavirus disease 2019 epidemic