اقدامات ضروری برای مقابله با کرونا ویروس عنوان مقاله ما می باشد. در این مقاله با کلیه اقدامات ضروری که باید برای مقابله با بیماری کووید ۱۹ صورت بگیرید، آشنا می شویم.

این مقاله در ادامه مقالات پرستاران و بیماری کرونا پرستاری عمومی، وظیفه مهم پرستاران،انواع پرستاری، پرستاری پیشرفته، انواع مدرک پرستاری، حقوق پرستاران در ایران، انتظارات شغلی پرستاران، مزایای شغل پرستاری، قوانین ثبت گزارش پرستاری، ویژگی های گزارش نویسی پرستاری ۱ و ۲، گزارش نویسی پرستاران، آموزش های پرستاری، مقاطع تحصیلی رشته پرستاریو ملزومات آموزش پرستاری ارائه می گردد.

پرستاران و بیماری کرونا

نقش مهم و حیاتی پرستاران در مقابله با بیماری COVID-19 بر هیچ کس پوشیده نیست و در این میان پرستاران کنترل عفونت نقش پر رنگ تری در کنترل و مقابله با کرونا ویروس دارند و در ارتباط مستقیم با بیمارن کرونایی قرار دارند.

 اقدامات ضروری برای مقابله با کرونا ویروس

 1. تامین منابع انسانی مورد نیاز
 2. تجهیزات
 3. آموزش و توانمندسازی پرستاران
 4. آموزش خودمراقبتی بیماران
 5. پیگیری های پس از ترخیص بیماران

در این میان تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاهی و مراقبتی در اولویت قرار دارند.

اقدامات ضروری برای مقابله با کرونا ویروس
اقدامات ضروری برای مقابله با کرونا ویروس

اقدامات مورد نیاز در جهت تامین نیروی انسانی و تجهیزات

 • جمع آوری لیست کادر پرستاری
 • اعزام پرستاران به بیمارستان های ریفرال در صورت نیاز
 • به مرخصی فرستادن پرستارانی که در گروههای پر خطر قرار دارند، از جمله مادران باردار، مادران شیرده، پرستاران دارای بیماری زمینه ای
 • تهیه لباس حفاظت فردی
 • توزیع عادلانه وسایل حفاظت فردی برای کلیه مراکز آموزشی و درمانی
 • همکاری با معاونت غذا و دارو

آموزش و توانمندسازی پرستاران

آموزش و توانمند سازی پرستاران از مهم ترین عملیات انجام گرفته در راستای بالا بردن میزان آمادگی و مواجهه با بیماری کووید ۱۹ و در خصوص تامین نیروی انسانی بوده است، که در راستای این امر تعداد بیشماری از مدیران پرستاری، سوپروایزر آموزشی ، پرستاران کنترل عفونت و سرپرستاران اورژانس به صورت ویدیو کنفرانس از سوی معاونت پرستاری وزارت بهداشت مورد آموزش قرار گرفته اند،

COVID-19 – Frequently asked questions